Home | Products | Quick Order | Support | Contact Us
Home  |   Products | Custom Shop Crystallization Reagents | Custom Shop Crystallization Reagents | Silver Bullets Bio Individual Reagents
Silver Bullets Bio Individual Reagents
Silver Bullets Bio Individual Reagents


Applications
Individual Silver Bullets Bio screen reagents for screening, optimization and production
Features
0.25 ml volume
Sterile filtered
Description
Individual reagents from the Silver Bullets Bio screen.

** = Refers to the reagent number in the kit.
For example, Silver Bullets Bio reagent number 1 = Silver Bullets Bio HT reagent A1 = HR2-988-01.

Individual Silver Bullets Bio kit reagents supplied in 0.25 ml volume in polypropylene screw cap tube.
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-01 Silver Bullets Bio 01 (A1) 0.25 ml 0.16% w/v L-Citrulline, 0.16% w/v L-Ornithine hydrochloride, 0.16% w/v Urea, 0.16% w/v Oxalic acid, 0.16% w/v Kanamycin monosulfate, 0.16% w/v L-Arginine, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-02 Silver Bullets Bio 02 (A2) 0.25 ml 0.16% w/v L-Carnitine hydrochloride, 0.16% w/v Tannic acid, 0.16% w/v Aspartame, 0.16% w/v Caffeine, 0.16% w/v p-Coumaric acid, 0.16% w/v 4-Hydroxy-L-proline, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-03 Silver Bullets Bio 03 (A3) 0.25 ml 0.16% w/v Disodium beta-Glycerophosphate tetrahydrate, 0.16% w/v trans-Cinnamic acid, 0.16% w/v O-Phospho-L-tyrosine, 0.16% w/v Betaine anhydrous, 0.16% w/v Maltotriose hydrate, 0.16% w/v Cytidine, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-04 Silver Bullets Bio 04 (A4) 0.25 ml 0.16% w/v L-Canavanine, 0.16% w/v O-Phospho-L-serine, 0.16% w/v Taurine, 0.16% w/v Quinine, 0.16% w/v Sodium glyoxylate monohydrate, 0.16% w/v Cholic acid, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-05 Silver Bullets Bio 05 (A5) 0.25 ml 0.08% w/v Ellipticine, 0.20% w/v Gibberellin A3, 0.20% w/v trans-Cinnamic acid, 0.20% w/v Phenol, 0.20% w/v Succinic acid disodium salt hexahydrate, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-06 Silver Bullets Bio 06 (A6) 0.25 ml 0.16% w/v Sulfanilamide, 0.16% w/v D-(+)-Cellobiose, 0.16% w/v D-Glyceric acid calcium salt dihydrate, 0.16% w/v 6-Phosphogluconic acid trisodium salt, 0.16% w/v Na-Benzoyl-L-arginine ethyl ester hydrochloride, 0.16% w/v D-(+)-Galactosamine hydrochloride, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-07 Silver Bullets Bio 07 (A7) 0.25 ml 0.16% w/v Benzamidine hydrochloride, 0.16% w/v Acarbose, 0.16% w/v Ethidium bromide, 0.16% w/v Cholesterol, 0.16% w/v Sarcosine, 0.16% w/v L-Homoserine, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-08 Silver Bullets Bio 08 (A8) 0.25 ml 0.20% w/v Sodium gluconate, 0.20% w/v Acarbose, 0.20% w/v D-(+)-Maltose monohydrate, 0.20% w/v Salicylic acid, 0.20% w/v D-(+)-Melibiose monohydrate, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-09 Silver Bullets Bio 09 (A9) 0.25 ml 0.20% w/v g-Strophanthin, 0.20% w/v D-Sorbitol, 0.20% w/v 1,4-Diaminobutane, 0.20% w/v D-(+)-Trehalose dihydrate, 0.20% w/v L-a-Phosphatidylcholine, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-10 Silver Bullets Bio 10 (A10) 0.25 ml 0.16% w/v Sucrose, 0.16% w/v Cadaverine, 0.16% w/v L-Glutamic acid, 0.16% w/v L-Arginine, 0.16% w/v Oxalic acid, 0.16% w/v Tetrahydrofolic acid, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-11 Silver Bullets Bio 11 (A11) 0.25 ml 0.20% w/v Protamine sulfate salt, 0.20% w/v g-Strophanthin, 0.20% w/v Benzamidine hydrochloride, 0.20% w/v D-Fructose 1,6-diphosphate trisodium salt octahydrate, 0.20% w/v Oxamic acid, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-12 Silver Bullets Bio 12 (A12) 0.25 ml 0.20% w/v 2'-Deoxyadenosine 5'-triphosphate disodium salt, 0.20% w/v Benzidine, 0.20% w/v L-Carnitine hydrochloride, 0.20% w/v Sulfanilamide, 0.20% w/v Cytosine, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-13 Silver Bullets Bio 13 (B1) 0.25 ml 0.20% w/v 2'-Deoxyguanosine 5'-monophosphate sodium salt hydrate, 0.20% w/v N-Acetyl-D-galactosamine, 0.20% w/v O-Phospho-L-serine, 0.20% w/v 4-Aminobenzoic acid, 0.20% w/v Uridine, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-14 Silver Bullets Bio 14 (B2) 0.25 ml 0.16% w/v Thymidine 5'-triphosphate sodium salt, 0.16% w/v L-Canavanine, 0.16% w/v D-Sorbitol, 0.16% w/v Salicylic acid, 0.16% w/v 2'-Deoxyguanosine hydrate, 0.16% w/v D-(+)-Raffinose pentahydrate, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-15 Silver Bullets Bio 15 (B3) 0.25 ml 0.16% w/v Cytidine 5'-triphosphate disodium salt, 0.16% w/v Stachyose hydrate, 0.16% w/v Cystathionine, 0.16% w/v Cystamine dihydrochloride, 0.16% w/v trans-Cinnamic acid, 0.16% w/v Inosine 5'-monophosphate disodium salt, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-16 Silver Bullets Bio 16 (B4) 0.25 ml 0.20% w/v Uridine 5'-diphosphate sodium salt, 0.20% w/v Quinine, 0.20% w/v p-Coumaric acid, 0.20% w/v D-(+)-Melibiose monohydrate, 0.20% w/v Cystamine dihydrochloride, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-17 Silver Bullets Bio 17 (B5) 0.25 ml 0.20% w/v Nicotinic acid, 0.20% w/v Inosine 5'-monophosphate disodium salt, 0.20% w/v Gibberellin A3, 0.20% w/v O-Phospho-L-tyrosine, 0.20% w/v Caffeine, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-18 Silver Bullets Bio 18 (B6) 0.25 ml 0.20% w/v Adenosine 3',5'-cyclic monophosphate sodium salt monohydrate, 0.20% w/v Cadaverine, 0.20% w/v D-(+)-Melezitose hydrate, 0.20% w/v Aspartame, 0.20% w/v Guanosine, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-19 Silver Bullets Bio 19 (B7) 0.25 ml 0.16% w/v Thymidine, 0.16% w/v Adenosine 3',5'-cyclic monophosphate sodium salt monohydrate, 0.16% w/v Sarcosine, 0.16% w/v 4-Aminobenzoic acid, 0.16% w/v Acarbose, 0.16% w/v Inosine, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-20 Silver Bullets Bio 20 (B8) 0.25 ml 0.08% w/v Ellipticine, 0.20% w/v Protamine sulfate salt, 0.20% w/v D-(+)-Trehalose dihydrate, 0.20% w/v 6-Phosphogluconic acid trisodium salt, 0.20% w/v D-(+)-Glucose, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-21 Silver Bullets Bio 21 (B9) 0.25 ml 0.20% w/v Penicillin G sodium salt, 0.20% w/v L-Arginine, 0.20% w/v D-(+)-Cellobiose, 0.20% w/v Pyridoxamine dihydrochloride, 0.20% w/v Betaine anhydrous, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-22 Silver Bullets Bio 22 (B10) 0.25 ml 0.20% w/v Nicotinic acid, 0.20% w/v Adenosine, 0.20% w/v L-Tyrosine, 0.20% w/v Xanthine, 0.20% w/v L-Lactic acid, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-23 Silver Bullets Bio 23 (B11) 0.25 ml 0.20% w/v 2'-Deoxyadenosine monohydrate, 0.20% w/v N-Acetylneuraminic acid, 0.20% w/v N-p-Tosyl-L-phenylalanine chloromethyl ketone, 0.20% w/v a-D-Glucose 1-phosphate disodium salt hydrate, 0.20% w/v Fumaric acid, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-24 Silver Bullets Bio 24 (B12) 0.25 ml 0.25% w/v Thymidine 5'-triphosphate sodium salt, 0.25% w/v a-Ketoglutaric acid disodium salt, 0.25% w/v 2-Nitrophenyl ß-D-galactopyranoside, 0.25% w/v cis-Aconitic acid, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-25 Silver Bullets Bio 25 (C1) 0.25 ml 0.20% w/v 2'-Deoxyguanosine 5'-monophosphate sodium salt hydrate, 0.20% w/v Ethanolamine, 0.20% w/v Theophylline, 0.20% w/v Isopropyl 1-thio-?-D-galactopyranoside, 0.20% w/v Oxalacetic acid, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-26 Silver Bullets Bio 26 (C2) 0.25 ml 0.20% w/v 2'-Deoxyadenosine 5'-triphosphate disodium salt, 0.20% w/v D-Glucose 6-phosphate sodium salt, 0.20% w/v Acetylsalicylic acid, 0.20% w/v Choline base solution, 0.20% w/v Nicotinamide, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-27 Silver Bullets Bio 27 (C3) 0.25 ml 0.20% w/v Uridine 5'-diphosphate sodium salt, 0.20% w/v L-Carnosine, 0.20% w/v L-Thyroxine, 0.20% w/v Sodium phenyl phosphate dibasic dihydrate, 0.20% w/v Glutaric acid, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-28 Silver Bullets Bio 28 (C4) 0.25 ml 0.20% w/v Cytosine, 0.20% w/v Vitamin B12, 0.20% w/v Pepstatin A, 0.20% w/v Shikimic acid, 0.20% w/v N-Acetyl-L-glutamic acid, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-29 Silver Bullets Bio 29 (C5) 0.25 ml 0.20% w/v 2'-Deoxycytidine 5'-triphosphate disodium salt, 0.20% w/v Hydrocortisone, 0.20% w/v Hemin, 0.20% w/v O-Phospho-DL-threonine, 0.20% w/v L-Phenylalanine, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-30 Silver Bullets Bio 30 (C6) 0.25 ml 0.04% w/v Cortisone, 0.04% w/v (±)-Epinephrine, 0.04% w/v Protoporphyrin disodium salt, 0.04% w/v Pyridoxine, 0.04% w/v Thymidine 5'-monophosphate disodium salt hydrate, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-31 Silver Bullets Bio 31 (C7) 0.25 ml 0.20% w/v Adenosine, 0.20% w/v Pepstatin A, 0.20% w/v (±)-Epinephrine, 0.20% w/v Sodium phenyl phosphate dibasic dihydrate, 0.20% w/v Inosine 5'-triphosphate trisodium salt, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-32 Silver Bullets Bio 32 (C8) 0.25 ml 0.20% w/v 2'-Deoxyadenosine monohydrate, 0.20% w/v O-Phospho-DL-threonine, 0.20% w/v Flavin adenine dinucleotide disodium salt hydrate, 0.20% w/v DL-Xylose, 0.20% w/v Nalidixic acid, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-33 Silver Bullets Bio 33 (C9) 0.25 ml 0.20% w/v Guanosine, 0.20% w/v D-Glucose 6-phosphate sodium salt, 0.20% w/v 2,3-Pyridinedicarboxylic acid, 0.20% w/v L-Tyrosine, 0.20% w/v Adenosine 5'-diphosphate sodium salt, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-34 Silver Bullets Bio 34 (C10) 0.25 ml 0.25% w/v 2'-Deoxyguanosine hydrate, 0.25% w/v Cortisone, 0.25% w/v a-Ketoglutaric acid disodium salt, 0.25% w/v Pyruvic acid, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-35 Silver Bullets Bio 35 (C11) 0.25 ml 0.20% w/v Thymidine, 0.20% w/v trans-Dehydroandrosterone, 0.20% w/v Xanthine, 0.20% w/v Shikimic acid, 0.20% w/v Histamine dihydrochloride, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-36 Silver Bullets Bio 36 (C12) 0.25 ml 0.20% w/v Uridine, 0.20% w/v Hydrocortisone, 0.20% w/v N-Acetylneuraminic acid, 0.20% w/v 2-Nitrophenyl ß-D-galactopyranoside, 0.20% w/v Phospho(enol)pyruvic acid monosodium salt hydrate, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-37 Silver Bullets Bio 37 (D1) 0.25 ml 0.20% w/v Cytosine, 0.20% w/v Pyridoxine, 0.20% w/v Hemin, 0.20% w/v L-Carnosine, 0.20% w/v Cytidine 5'-diphosphocholine sodium salt dihydrate, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-38 Silver Bullets Bio 38 (D2) 0.25 ml 0.20% w/v Cytosine, 0.20% w/v a-D-Glucose 1-phosphate disodium salt hydrate, 0.20% w/v trans-Dehydroandrosterone, 0.20% w/v Isopropyl 1-thio-?-D-galactopyranoside, 0.20% w/v D-(-)-Ribose, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-39 Silver Bullets Bio 39 (D3) 0.25 ml 0.20% w/v Thiamine pyrophosphate, 0.20% w/v D-Glucosamic acid, 0.20% w/v Choline base solution, 0.20% w/v Theophylline, 0.20% w/v Ethanolamine, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-40 Silver Bullets Bio 40 (D4) 0.25 ml 0.20% w/v Acetylsalicylic acid, 0.20% w/v Vitamin B12, 0.20% w/v 2,3-Pyridinedicarboxylic acid, 0.20% w/v Ethanolamine, 0.20% w/v Thiamine hydrochloride, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-41 Silver Bullets Bio 41 (D5) 0.25 ml 0.16% w/v L-Lactic acid, 0.16% w/v L-Aspartic acid, 0.16% w/v L-Thyroxine, 0.16% w/v Pyridoxine, 0.16% w/v L-Ascorbic acid, 0.16% w/v Phytic acid sodium salt hydrate, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-42 Silver Bullets Bio 42 (D6) 0.25 ml 0.16% w/v Thiamine pyrophosphate, 0.16% w/v L-Aspartic acid, 0.16% w/v L-Glutamic acid, 0.16% w/v L-(+)-Lysine, 0.16% w/v L-Arginine, 0.16% w/v L-Histidine, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-43 Silver Bullets Bio 43 (D7) 0.25 ml 0.125% w/v L-Methionine, 0.125% w/v L-Phenylalanine, 0.125% w/v L-Leucine, 0.125% w/v L-Isoleucine, 0.125% w/v L-Valine, 0.125% w/v L-Alanine, 0.125% w/v L-Tryptophan, 0.125% w/v L-Proline, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-44 Silver Bullets Bio 44 (D8) 0.25 ml 0.14% w/v Glycine, 0.14% w/v L-Asparagine monohydrate, 0.14% w/v L-Glutamine, 0.14% w/v L-Tyrosine, 0.14% w/v L-Serine, 0.14% w/v L-(-)-Threonine, 0.14% w/v Maleic acid, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-45 Silver Bullets Bio 45 (D9) 0.25 ml 0.14% w/v Sodium bromide, 0.14% w/v Sodium fluoride, 0.14% w/v Sodium carbonate, 0.14% w/v Sodium tetraborate decahydrate, 0.14% w/v Sodium phosphate dibasic dihydrate, 0.14% w/v Sodium nitrate, 0.14% w/v Rhenium(IV) oxide, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-46 Silver Bullets Bio 46 (D10) 0.25 ml 0.002 M Calcium chloride dihydrate, 0.002 M Cadmium chloride hydrate, 0.002 M Magnesium chloride hexahydrate, 0.002 M Manganese(II) chloride tetrahydrate, 0.002 M Zinc chloride, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-47 Silver Bullets Bio 47 (D11) 0.25 ml 0.002 M Nickel(II) chloride hexahydrate, 0.002 M Copper(II) chloride dihydrate, 0.002 M Cobalt(II) chloride hexahydrate, 0.002 M Molybdenum(III) chloride, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-48 Silver Bullets Bio 48 (D12) 0.25 ml 0.16% w/v L-Homoserine, 0.16% w/v 4-Hydroxy-L-proline, 0.16% w/v Argininosuccinic acid disodium salt hydrate, 0.16% w/v Cytidine, 0.16% w/v Inosine, 0.16% w/v Guanine, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-49 Silver Bullets Bio 49 (E1) 0.25 ml 0.16% w/v Thiamine monophosphate chloride dihydrate, 0.16% w/v Acetylsalicylic acid, 0.16% w/v Cholic acid, 0.16% w/v 1,2,3-Heptanetriol, 0.16% w/v Vanillin, 0.16% w/v N-Acetyl-D-mannosamine, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-50 Silver Bullets Bio 50 (E2) 0.25 ml 0.20% w/v Adenosine 5'-(ß,γ-imido)triphosphate tetralithium salt hydrate, 0.20% w/v Protoporphyrin disodium salt, 0.20% w/v Coproporphyrin I dihydrochloride, 0.20% w/v Tris, 0.20% w/v DL-Glyceraldehyde, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-51 Silver Bullets Bio 51 (E3) 0.25 ml 0.16% w/v D-Glucosamic acid, 0.16% w/v D-(+)-Galactosamine hydrochloride, 0.16% w/v D-(+)-Glucosamine hydrochloride, 0.16% w/v Sodium gluconate, 0.16% w/v D-Mannosamine hydrochloride, 0.16% w/v D-(+)-Mannose, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-52 Silver Bullets Bio 52 (E4) 0.25 ml 0.16% w/v D-Glucosamine 6-phosphate sodium salt, 1.00% w/v Tryptone, 0.16% w/v Isomaltose, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-53 Silver Bullets Bio 53 (E5) 0.25 ml 0.04% w/v Coproporphyrin I dihydrochloride, 0.04% w/v Vanillin, 0.04% w/v D-Mannosamine hydrochloride, 0.04% w/v D-(+)-Fucose, 0.04% w/v Guanine, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-54 Silver Bullets Bio 54 (E6) 0.25 ml 0.05% w/v L-Citrulline, 0.05% w/v Glycine, 0.05% w/v L-(-)-Threonine, 0.05% w/v L-(+)-Lysine, 0.05% w/v L-Alanine, 0.05% w/v L-Arginine, 0.05% w/v L-Asparagine monohydrate, 0.05% w/v L-Aspartic acid, 0.05% w/v L-Glutamic acid, 0.05% w/v L-Glutamine, 0.05% w/v L-Histidine, 0.05% w/v L-Isoleucine, 0.05% w/v L-Leucine, 0.05% w/v L-Methionine, 0.05% w/v L-Phenylalanine, 0.05% w/v L-Proline, 0.05% w/v L-Serine, 0.05% w/v L-Tryptophan, 0.05% w/v L-Tyrosine, 0.05% w/v L-Valine, 0.02 M HEPES sodium pH 6
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-55 Silver Bullets Bio 55 (E7) 0.25 ml 0.16% w/v L-(+)-Arabinose, 0.16% w/v DL-Glyceraldehyde, 0.16% w/v D-Glucose 6-phosphate sodium salt, 0.16% w/v D-(+)-Fucose, 0.16% w/v D-(+)-Mannose, 0.16% w/v Isomaltose, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-56 Silver Bullets Bio 56 (E8) 0.25 ml 0.16% w/v N-Acetylneuraminic acid, 0.16% w/v N-Acetylmuramic acid, 0.16% w/v N-Acetyl-D-mannosamine, 0.16% w/v N-Acetyl-D-glucosamine, 0.16% w/v Tris, 0.16% w/v L-(+)-Arabinose, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-57 Silver Bullets Bio 57 (E9) 0.25 ml 0.16% w/v Tyr-Phe, 0.16% w/v Leu-Leu, 0.16% w/v Ala-Leu, 0.16% w/v Val-Ser, 0.16% w/v Trp-Gly hydrochloride, 0.16% w/v Met-Gly, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-58 Silver Bullets Bio 58 (E10) 0.25 ml 0.16% w/v Tyr-Phe, 0.16% w/v Tyr-Leu, 0.16% w/v Z-Val-Phe, 0.16% w/v Gly-Gly-Gly, 0.16% w/v Ala-Ala, 0.16% w/v Trp-Gly hydrochloride, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-59 Silver Bullets Bio 59 (E11) 0.25 ml 0.20% w/v Leu-Gly-Gly, 0.20% w/v Leu-Leu, 0.20% w/v Met-Ala-Ser, 0.20% w/v Ala-Ala-Ala, 0.20% w/v Gly-Gly-Gly, 0.20% w/v Trp-Gly hydrochloride, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-60 Silver Bullets Bio 60 (E12) 0.25 ml 0.16% w/v Gly-Gly-Gly-Gly, 0.16% w/v Leu-Gly-Gly, 0.16% w/v Met-Ala-Ser, 0.16% w/v Gly-Gly-Gly-Gly-Gly, 0.16% w/v Ala-Leu, 0.16% w/v Tyr-Leu, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-61 Silver Bullets Bio 61 (F1) 0.25 ml 0.25% w/v ß-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate tetrasodium salt, 0.25% w/v Adenosine 5'-triphosphate disodium salt hydrate, 0.25% w/v N-Acetyl-D-galactosamine, 0.25% w/v Gentamicin sulfate salt hydrate, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-62 Silver Bullets Bio 62 (F2) 0.25 ml 0.20% w/v Tryptone, 0.20% w/v Inosine 5'-monophosphate disodium salt, 0.20% w/v D-Lactose monohydrate, 0.20% w/v L-Citrulline, 0.20% w/v 2'-Deoxycytidine 5'-monophosphate sodium salt, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-63 Silver Bullets Bio 63 (F3) 0.25 ml 0.20% w/v Sodium pyrophosphate tetrabasic decahydrate, 0.20% w/v D-(-)-Ribose, 0.20% w/v Phytic acid sodium salt hydrate, 0.20% w/v Adenosine 3',5'-cyclic monophosphate sodium salt monohydrate, 0.04% w/v Acetyl coenzyme A sodium salt, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-64 Silver Bullets Bio 64 (F4) 0.25 ml 0.25% w/v S-(5'-Adenosyl)-L-methionine chloride, 0.25% w/v Disodium beta-Glycerophosphate tetrahydrate, 0.25% w/v Stachyose hydrate, 0.25% w/v Cytidine 5'-diphosphocholine sodium salt dihydrate, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-65 Silver Bullets Bio 65 (F5) 0.25 ml 0.20% w/v Biotin, 0.20% w/v Phospho(enol)pyruvic acid monosodium salt hydrate, 0.20% w/v Sodium pyruvate, 0.20% w/v D-(+)-Melezitose hydrate, 0.20% w/v Coenzyme B12, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-66 Silver Bullets Bio 66 (F6) 0.25 ml 0.20% w/v Flavin adenine dinucleotide disodium salt hydrate, 0.20% w/v D-(-)-3-Phosphoglyceric acid disodium salt, 0.20% w/v Spermine, 0.20% w/v Adenosine-5'-diphosphoglucose disodium salt, 0.20% w/v L-Tyrosine, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-67 Silver Bullets Bio 67 (F7) 0.25 ml 0.20% w/v Thymine, 0.20% w/v Sodium pyrophosphate tetrabasic decahydrate, 0.20% w/v D-Glyceric acid calcium salt dihydrate, 0.20% w/v ß-Cyclodextrin, 0.20% w/v myo-Inositol, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-68 Silver Bullets Bio 68 (F8) 0.25 ml 0.20% w/v ß-Nicotinamide adenine dinucleotide hydrate, 0.20% w/v D-Fructose 1,6-bisphosphate trisodium salt octahydrate, 0.20% w/v Spermidine, 0.20% w/v Adenosine 5'-diphosphoribose sodium salt, 0.20% w/v Histamine dihydrochloride, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-69 Silver Bullets Bio 69 (F9) 0.25 ml 0.20% w/v Pyridoxal 5-phosphate monohydrate, 0.20% w/v Pyruvic acid, 0.20% w/v ß-Cyclodextrin, 0.20% w/v (±)-Epinephrine, 0.20% w/v myo-Inositol 2-monophosphate bis(cyclohexylammonium) salt, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-70 Silver Bullets Bio 70 (F10) 0.25 ml 0.20% w/v Adenosine 5'-diphosphate sodium salt, 0.20% w/v Adenosine 5'-monophosphate sodium salt, 0.20% w/v Uridine 5'-monophosphate disodium salt hydrate, 0.20% w/v Cytidine 5'-diphosphate sodium salt hydrate, 0.20% w/v Cytidine 5'-monophosphate disodium salt, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-71 Silver Bullets Bio 71 (F11) 0.25 ml 0.20% w/v Pyridoxal hydrochloride, 0.20% w/v 2'-Deoxyadenosine 5'-monophosphate, 0.20% w/v Guanosine 5'-diphosphate sodium salt, 0.20% w/v Nalidixic acid, 0.20% w/v Uridine 5'-diphospho-N-acetylglucosamine sodium salt, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-72 Silver Bullets Bio 72 (F12) 0.25 ml 0.25% w/v Guanosine 5'-triphosphate sodium salt hydrate, 0.25% w/v Thymidine 5'-monophosphate disodium salt hydrate, 0.25% w/v L-Tryptophan, 0.25% w/v Inosine 5'-triphosphate trisodium salt, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-73 Silver Bullets Bio 73 (G1) 0.25 ml 0.20% w/v Adenosine 5'-triphosphate disodium salt hydrate, 0.20% w/v 2'-Deoxycytidine 5'-monophosphate sodium salt, 0.20% w/v ß-Estradiol, 0.20% w/v D-(+)-Galactose, 0.20% w/v 2'-Deoxyguanosine hydrate, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-74 Silver Bullets Bio 74 (G2) 0.25 ml 10% v/v Tacsimate pH 7.0, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-75 Silver Bullets Bio 75 (G3) 0.25 ml 0.20% w/v DL-a-Lipoic acid, 0.20% w/v Creatine monohydrate, 0.20% w/v L-Glutathione reduced, 0.20% w/v D-Pantothenic acid hemicalcium salt, 0.20% w/v γ-Aminobutyric acid, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-76 Silver Bullets Bio 76 (G4) 0.25 ml 0.20% w/v Pyridoxal hydrochloride, 0.20% w/v Nicotinamide, 0.20% w/v Batyl alcohol, 0.20% w/v Glutaric acid, 0.20% w/v N-Acetyl-L-glutamic acid, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-77 Silver Bullets Bio 77 (G5) 0.25 ml 0.20% w/v Riboflavin 5'-monophosphate sodium salt dihydrate, 0.20% w/v Maleic acid, 0.20% w/v Pyridoxamine dihydrochloride, 0.20% w/v Acetylcholine chloride, 0.20% w/v Uridine 5'-diphospho-N-acetylglucosamine sodium salt, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-78 Silver Bullets Bio 78 (G6) 0.25 ml 0.20% w/v Fumaric acid, 0.20% w/v cis-Aconitic acid, 0.20% w/v DL-Isocitric acid trisodium salt, 0.20% w/v Oxalacetic acid, 0.20% w/v Sodium pyruvate, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-79 Silver Bullets Bio 79 (G7) 0.25 ml 0.04% w/v ß-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium salt hydrate, 0.04% w/v Tetrahydrofolic acid, 0.04% w/v L-Ascorbic acid, 0.04% w/v D-(+)-Glucose, 0.04% w/v Folic acid, 0.04% w/v D-Pantothenic acid hemicalcium salt, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-80 Silver Bullets Bio 80 (G8) 0.25 ml 0.16% w/v Riboflavin, 0.16% w/v L-a-Phosphatidylcholine, 0.16% w/v D-(+)-Raffinose pentahydrate, 0.16% w/v D-(-)-3-Phosphoglyceric acid disodium salt, 0.16% w/v γ-Aminobutyric acid, 0.16% w/v Thionicotinamide adenine dinucleotide, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-81 Silver Bullets Bio 81 (G9) 0.25 ml 0.16% w/v 2'-Deoxyguanosine 5'-monophosphate sodium salt hydrate, 0.16% w/v Cholesterol, 0.16% w/v Thymine, 0.16% w/v Oxamic acid, 0.16% w/v D-Glucosamine 6-phosphate sodium salt, 0.16% w/v Guanosine 3',5'-cyclic monophosphate sodium salt, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-82 Silver Bullets Bio 82 (G10) 0.25 ml 0.20% w/v Thiamine monophosphate chloride dihydrate, 0.20% w/v Creatine phosphate disodium salt tetrahydrate, 0.20% w/v Na-Benzoyl-L-arginine ethyl ester hydrochloride, 0.20% w/v Tetracycline hydrochloride, 0.20% w/v Succinic acid disodium salt hexahydrate, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-83 Silver Bullets Bio 83 (G11) 0.25 ml 0.20% w/v Uridine 5'-triphosphate trisodium salt hydrate, 0.20% w/v Kanamycin monosulfate, 0.20% w/v Maltotriose hydrate, 0.20% w/v Leupeptin hydrochloride, 0.20% w/v Sodium glyoxylate monohydrate, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-84 Silver Bullets Bio 84 (G12) 0.25 ml 0.16% w/v 5-Phospho-D-ribose 1-diphosphate pentasodium salt, 0.16% w/v Maleic acid, 0.16% w/v N-Acetyl-D-glucosamine, 0.16% w/v L-(-)-Malic acid sodium salt, 0.16% w/v γ-Aminobutyric acid, 0.16% w/v Acetylcholine chloride, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-85 Silver Bullets Bio 85 (H1) 0.25 ml 0.05% w/v L-Citrulline, 0.05% w/v Glycine, 0.05% w/v L-(-)-Threonine, 0.05% w/v L-(+)-Lysine, 0.05% w/v L-Alanine, 0.05% w/v L-Arginine, 0.05% w/v L-Asparagine monohydrate, 0.05% w/v L-Aspartic acid, 0.05% w/v L-Glutamic acid, 0.05% w/v L-Glutamine, 0.05% w/v L-Histidine, 0.05% w/v L-Isoleucine, 0.05% w/v L-Leucine, 0.05% w/v L-Methionine, 0.05% w/v L-Phenylalanine, 0.05% w/v L-Proline, 0.05% w/v L-Serine, 0.05% w/v L-Tryptophan, 0.05% w/v L-Tyrosine, 0.05% w/v L-Valine, 0.02 M HEPES sodium pH 6
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-86 Silver Bullets Bio 86 (H2) 0.25 ml 0.14% w/v Gly-Gly-Gly-Gly-Gly, 0.14% w/v Leu-Gly-Gly, 0.14% w/v Ala-Ala-Ala, 0.14% w/v Met-Ala-Ser, 0.14% w/v Val-Ser, 0.14% w/v Ala-Leu, 0.14% w/v Z-Val-Phe, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-87 Silver Bullets Bio 87 (H3) 0.25 ml 0.16% w/v Adenosine 5'-triphosphate disodium salt hydrate, 0.16% w/v Pyridoxal 5-phosphate monohydrate, 0.16% w/v Creatine monohydrate, 0.16% w/v Thymine, 0.16% w/v L-(-)-Malic acid sodium salt, 0.16% w/v Spermine, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-88 Silver Bullets Bio 88 (H4) 0.25 ml 0.16% w/v Adenosine 5'-triphosphate disodium salt hydrate, 0.16% w/v Riboflavin 5'-monophosphate sodium salt dihydrate, 0.16% w/v DL-a-Lipoic acid, 0.16% w/v Acetylsalicylic acid, 0.16% w/v L-Ornithine hydrochloride, 0.16% w/v Adenosine, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-89 Silver Bullets Bio 89 (H5) 0.25 ml 0.16% w/v Creatine phosphate disodium salt tetrahydrate, 0.16% w/v ß-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium salt hydrate, 0.16% w/v Guanosine 5'-triphosphate sodium salt hydrate, 0.16% w/v Uridine, 0.16% w/v D-Pantothenic acid hemicalcium salt, 0.16% w/v N-Acetyl-D-glucosamine, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-90 Silver Bullets Bio 90 (H6) 0.25 ml 0.14% w/v Thiamine monophosphate chloride dihydrate, 0.14% w/v ß-Nicotinamide adenine dinucleotide hydrate, 0.14% w/v Guanosine, 0.14% w/v Thymidine, 0.14% w/v D-(+)-Galactose, 0.14% w/v Biotin, 0.14% w/v D-Fructose 1,6-bisphosphate trisodium salt octahydrate, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-91 Silver Bullets Bio 91 (H7) 0.25 ml 0.16% w/v 2'-Deoxyguanosine 5'-monophosphate sodium salt hydrate, 0.16% w/v Thymidine 5'-triphosphate sodium salt, 0.16% w/v 4-Aminobenzoic acid, 0.16% w/v Cytosine, 0.16% w/v Benzamidine hydrochloride, 0.16% w/v ß-Nicotinamide adenine dinucleotide, reduced dipotassium salt, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-92 Silver Bullets Bio 92 (H8) 0.25 ml 0.16% w/v ß-Nicotinamide adenine dinucleotide, reduced dipotassium salt, 0.16% w/v Guanidine hydrochloride, 0.16% w/v Cystamine dihydrochloride, 0.16% w/v Aspartame, 0.16% w/v Caffeine, 0.16% w/v Cytidine 5'-monophosphate disodium salt, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-93 Silver Bullets Bio 93 (H9) 0.25 ml 0.20% w/v Uridine 5'-triphosphate trisodium salt hydrate, 0.20% w/v Adenosine 5'-monophosphate sodium salt, 0.20% w/v N-Acetylneuraminic acid, 0.20% w/v L-Tyrosine, 0.20% w/v L-Thyroxine, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-94 Silver Bullets Bio 94 (H10) 0.25 ml 0.16% w/v Pyridoxamine dihydrochloride, 0.16% w/v Guanosine 5'-diphosphate sodium salt, 0.16% w/v Cytidine 5'-triphosphate disodium salt, 0.16% w/v D-Glucose 6-phosphate sodium salt, 0.16% w/v O-Phospho-L-tyrosine, 0.16% w/v Spermidine, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-95 Silver Bullets Bio 95 (H11) 0.25 ml 0.16% w/v L-Carnitine hydrochloride, 0.16% w/v ß-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate tetrasodium salt, 0.16% w/v 2'-Deoxyadenosine 5'-triphosphate disodium salt, 0.16% w/v Choline base solution, 0.16% w/v a-D-Glucose 1-phosphate disodium salt hydrate, 0.16% w/v Riboflavin, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
CAT NO NAME DESCRIPTION
HR2-988-96 Silver Bullets Bio 96 (H12) 0.25 ml 0.16% w/v Uridine 5'-monophosphate disodium salt hydrate, 0.16% w/v D-(+)-Maltose monohydrate, 0.16% w/v D-Sorbitol, 0.16% w/v O-Phospho-L-serine, 0.16% w/v Benzidine, 0.16% w/v Sodium phenyl phosphate dibasic dihydrate, 0.02 M HEPES sodium pH 6.8
Price Quantity
$81.00
To add item to My Wish List,
please log in.
info@hrmail.com   |  800.452.3899   |  949.425.1321   |  Fax 949.425.1611   |   ©COPYRIGHT 2003 - 2019 HAMPTON RESEARCH CORP. ALL RIGHTS RESERVED.   |  PRIVACY POLICY